คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 2

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) นำโดย อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมความเป็นครู พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ หอพักหรรษานิเวศน์ หอพักนิวาสรัตน์ และโรงยิมฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะการเป็นครู “เพชรนวัตกร” และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการกิจกรรมในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ และอาจารย์พรพรรณ เพ่งผล เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยมีนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 373 คน

Scroll to Top