คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) นำโดย อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมความเป็นครู พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ หอพักหรรษานิเวศน์ หอพักนิวาสรัตน์ และโรงยิมฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะการเป็นครู “เพชรนวัตกร” และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการทำกิจกรรมในครั้งที่ 3 เรื่อง การปรับตัวให้เป็นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 บรรยายเรื่อง“คุณสมบัติที่ดีของการอยู่ร่วมกัน”
ช่วงที่ 2 แบ่งกลุ่มเขียนใบงานเรื่อง “คุณสมบัติที่ดีของการอยู่ร่วมกัน”
ช่วงที่ 3 ให้ตัวแทนนักศึกษาสะท้อนสิ่งที่ได้เขียนจากใบงานเรื่อง “คุณสมบัติที่ดีของการอยู่ร่วมกัน”
ช่วงที่ 4 สรุปและอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป บุบผามาศ และนายธนเดช แก้วเสียง เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยมีนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 356 คน

Scroll to Top