คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน ป.บัณฑิต 65 รอบ 1

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อสกุลหมายเหตุ
1นายชุติพนธ์วงษ์ชื่นสมัครคลิก
2นายนพดลองอาจสมัครคลิก
3นางสาวกุลนาถสุวพรหมสมัครคลิก
4นางสาวยุพินอรัญรักษ์สมัครคลิก
5นางสาวลัทธวรรณรัตนพันธ์สมัครคลิก
6นางสาวพรนภัสทองพูลสมัครคลิก
7นายภาณุพงศ์บุญสุขสมัครคลิก
8นางสาววริศวรรณแสงทองสมัครคลิก
9นางสาวบุญล้อมคงสุคนธ์สมัครคลิก
10นางสาวสุนิตามณีตันสมัครคลิก
11นายธรรมวิชญ์ปรองดองสมัครคลิก
12นายสมภพกิติโชตน์กุลสมัครคลิก
13นางสาววณัฐญางอยผาลาสมัครคลิก
14นางสาวกชกรเนียมเงินสมัครคลิก
15นายชลกานต์ขวัญนาวารักษ์สมัครคลิก
16นายนรากรสามสาลีสมัครคลิก
17นายเอกภพทวีวัฒน์ทัตธนสมัครคลิก
18นางสาวกัญญาวีร์ยิ่งใหญ่สมัครคลิก
19นายพนธกรทาบุดดีสมัครคลิก
20นางสาวBingfangLiuสมัครคลิก
     
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (มีผู้มัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565)
Scroll to Top