คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน ป.บัณฑิต 65 รอบ 2

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อสกุลหมายเหตุ
21นางสาวดวงฤทัยเลื่อยแพงสมัครคลิก
22นางสาวณัฐมนกานต์บัวชื่นสมัครคลิก
23นางสาวนนท์ทิณีกลิ่นน้อยสมัครคลิก
24นายพงศภัคศรนิฐาสมัครคลิก
25นางสาวแพรวนภาเห็นแก้วสมัครคลิก
26นางสาวชุติญาภรณ์บุตรเอกสมัครคลิก
27นายธนายุทธโพธิพฤกษาสมัครคลิก
28นายกฤติธีสมจิตสมัครคลิก
29นายพงศกรหอมรื่นสมัครคลิก
30นางสาวนัขนลินอินทนุพัฒน์สมัครคลิก
31นางสาวกัณฐิกาจูมณีย์สมัครคลิก
32นางสาวกสิณาทับมนเทียนสมัครคลิก
33นายสักยะบุศย์จันทร์สมัครคลิก
34นายวัลลภเปรื่องสมบูรณ์สมัครคลิก
35นายสุริยาทุดปอสมัครคลิก
36นายธีรภัทร์อริยเกรียงไกรสมัครคลิก
37นางสาวตุแวนูรีซาสาและสมัครคลิก
Scroll to Top