คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน ป.บัณฑิต 65 รอบ 3

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อสกุลหมายเหตุ
38นางสาวบุญญาดาสมเพชรสมัครคลิก
39นางสาวกันยารัตน์มาลัยเลิศสมัครคลิก
40นางสาวปุณยาพรบุญพิทักษ์สมัครคลิก
41นายยุรนันท์เถื่อนพงษ์สมัครคลิก
42นางสาวกัญญารัตน์สุขมณีสมัครคลิก
43นายทรงวุธยอดประเสริฐสมัครคลิก
44นางสาวศกลวรรณวันไกรสมัครคลิก
45นางสาวจิตติมาแวววับศรีสมัครคลิก
46นายปรเมษฐ์นาคแก้วสมัครคลิก
47นางสาวณัฏฐณิชาพนมอาภรณ์ชัยสมัครคลิก
48นางสาวบุณยานุชเหลือกล้าสมัครคลิก
49นางสาววิรารัตน์เพ็ชรแท้สมัครคลิก
50นางสาวสุทธภาชัยชนะสมัครคลิก
51นางสาวนุชดารัตน์อาตมชาติสมัครคลิก
Scroll to Top