คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน ป.บัณฑิต 65 รอบ 4

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อสกุลหมายเหตุ
52นางสาวชุติมาสาลีโคตรสมัครคลิก
53นางสาวพิมพ์ภัทรพันนุกิจสมัครคลิก
54นางสาวขวัญกมลสุขิตานนท์สมัครคลิก
55นางสาวพรปฐมม์ขจิตวิวัฒน์สมัครคลิก
56นายปกรณ์ลิ้มเฮงวัฒนาสมัครคลิก
57นายประกาศิตผุสดีสมัครคลิก
58นายสโรชชลจุลพงษ์สมัครคลิก
59นางสาวพรทิพย์มณีโชติสมัครคลิก
60ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณรัตน์เผือกทองสมัครคลิก
61นางสาวธิดารัตน์ศรีปลั่งสมัครคลิก
62นายธราธรขาวนวลสมัครคลิก
63นางสาวนุสสราน้อยศรีอยู่สมัครคลิก
64นางสาวฉันทนากรุดนาคสมัครคลิก
65นางสาวปาณิสากมลานนท์สมัครคลิก
66นายปิยะฉัตร์สุดใจสมัครคลิก
67นายภูมิพัฒน์วรินทรวรกุลสมัครคลิก
68นายตนุภัทรเก่าเงินสมัครคลิก
69นางสาววรรณพัชรบัวทองสมัครคลิก
70นางสาวสุกานดาวิเชียรสมัครคลิก
71นางสาวเสาวรสเพชรสุขสมัครคลิก
72นางสาวณัชชาสุขตะโกสมัครคลิก
73นางสาวทรงพรจิบทองสมัครคลิก
74นางสาวลักษ์คณาโพธิ์เพชรสมัครคลิก
75นายสุรัตน์วงษ์พานิชสมัครคลิก
76นางสาวศุภณัฐกมลแก้วประดิษฐ์สมัครคลิก
77นางสาวชิรนันท์อุไรศรีสมัครคลิก
78นางสาวสุจรรยาแก้วพรายตาสมัครคลิก
79นางสาววิไลลักษณ์แสงจินดาสมัครคลิก
80นางสาวธวัลรัตน์สุวรรณธรรมาสมัครคลิก
81นายนพพรฮะวังจูสมัครคลิก
82นายปิติพงษ์นามวิบูลย์สมัครคลิก
Scroll to Top