คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Mr.Atsawin Chaiyapoomsakul

นายอัศวิน ไชยภูมิสกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พ.ศ. 2565 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2551-2553     พนักงานคอมพิวเตอร์ โรงรียนอนุบาลเพชรบุรี
พ.ศ. 2553-2555     ผู้จัดการ ร้านเน็ตเซ็นเตอร์
พ.ศ. 2555-2558     IT Support บริษัทแอดวานซ์ แทรคกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการโสทัศนูปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คู่มือระบบบริหารข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาฐานข้อมูลฝึกประสบารณ์วิชาชีพครู

Scroll to Top