คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการนำของ อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อ.ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง อ.ดร.สัมฤทธิ์ แสงทอง อ.ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ คณาจารย์ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และนักศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีคุณฉัตรชนก แพลอย ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร ดอนขุนห้วย ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย และสมาชิกชุมชนดอนขุนห้วย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและถ่ายทอดภูมิปัญญา ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา  บ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี”  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มให้ข้อมูลทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2) การปลูกสับปะรด  3) ข้อมูลประวัติชุมชน และ ข้อมูลการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย  

Scroll to Top