คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม “Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใข้สิทธิ”

         นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใข้สิทธิ”
นายอาทิตย์ จันทร์แจ่มใส และนางสาวดวงกมล เล่งระบำ บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 30 คน เข้าร่วม”กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ภายใต้แคมเปญ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 อย่างสุจริตโปร่งใส โดยกิจกรรมนี้ได้มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Scroll to Top