คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาดูงาน และสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ยุพิน โกณฑา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้น ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมใหญ่ ค่ายพระรามหก กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการถอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้

Scroll to Top