คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปลี่ยนจากข้างใน

วันนี้มีการแลกเปลี่ยนกับผู้รู้สองท่าน ว่าด้วยการนำ ทบ transformative learning ของ Mezirow มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาในกลุ่ม general eduation ที่เด็กๆ เรียกว่า #วิชาคนดี
เราแลกเปลี่ยนกันหลายประเด็น
ประเด็นแรก ความเป็นไปได้
ประเด็นที่สอง การกำหนด ผลลัพธ์การเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์
ประเด็นที่สาม teacher competency
ประเด็นแรกก่อน
ความเป็นไปได้ของการนำ knowledge ในเรื่องหนึ่งมาใช้ใน สถานการณ์ และบริบท เราต้องดูอะไร
ปรัชญา : มีความเข้ากันได้
general education มีเป้าหมายให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ ความเชื่อที่ทำให้เขาสามารถครองตนอยู่ในสังคน เป็นพลเมืองที่ดี สื่อสารเหมาะสมไม่ว่าจะทำอาชีพใด
ในขณะที่ TL เป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนคนจากภายใน คือเปลี่ยน mindset เปลี่ยนการให้ความหมายกับเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังนั้น น่าจะสามารถนำมาใช้ในการจัดการเนียนการสอนได้
ว่าด้วยปรัชญาของ TL ก็ได้รับอิทธิพลจากนักคิด ในกลุ่ม ทบ . วิพากษ์อยู่ ได้แก่ Habermas, Freire เป็นต้น
ความท้าทายอยู่ที่ ความรู้ของ ทบ สร้างจาก ประสบการณ์ของการเรียนรู้ของ ผู้ใหญ่ ซึ่งโดยปกติ อายุ เกิน 25 ผ่านประสบการณ์ชีวิตและการทำงานมาระยะเวลาหนึ่ง แต่ของเราเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ที่บางคนมีประสบการณ์จำกัด รู้จักบ้าน โรงเรียน แต่น่าจะสร้างให้นิสิตรู้จัก ประสบการณ์ต่างๆ และคิดทบทวนตัวเองได้เหมือนกัน อาจารณ์ก็ต้องเก่ง
Cr. Facebook ดุษฎี_สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Scroll to Top