คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง

          ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก AD Scientific Index (Alper – Doger Scientific Index) AD Scientific Index – Scientist Rankings 2023 เป็นการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพโดยแบ่งเป็นการจัดอันดับในระดับสถาบัน ระดับประเทศ ระดับทวีป และระดับโลก ซึ่งวิธีการในการคำนวณการจัดอันดับนี้เป็นการนำ 
          1) ค่า H Index หรือค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างถึงกับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง
          2) ค่า i10 Index หรือค่าดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของผู้เขียน ซึ่งให้ความสำคัญกับจำนวนการอ้างอิงบทความวิชาการโดยตรง พัฒนาโดย Google Scholar 
          3) ค่า Citation จำนวนการอ้างอิงบทความ

Scroll to Top