คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นำเสนอมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมนำเสนอมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการรับรองหลักสูตรต่อไป

Scroll to Top