คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/ 2566

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 เป็นการประชุมที่มุ่งหวังให้สมาชิกสะท้อนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อย่างเข้มเเข็งเเละยั่งยืน  และมีการบรรยายพิเศษจาก เลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม  ณ โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Scroll to Top