คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และคณะครุศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จันทรา ธนีเพียร, อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา, ผศ.ชนาธิป บุบผามาศ และอ.ดร.ธำรงค์ บุญพรหม เป็นวิทยากรในการอบรม
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคตินักศึกษาครูเพื่อพร้อมในการเรียนที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปรับตัวเพื่อเป็นครูที่ดีในอนาคต โดยหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาครู Team work และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 2 โดยในรุ่นที่ 1 นี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน
ทางคณะผู้ดำเนินกิจกรรมขอขอบพระคุณสาขาวิชาที่ให้ความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ และฝ่ายอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้
Scroll to Top