คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างสื่อ ออกแบบกิจกรรม และเตรียมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
          โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ยกระดับการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอ่านและการเขียนภาษาไทย

Scroll to Top