คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม Digital Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบออนไลน์)

 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดกิจกรรม Digital Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบออนไลน์) ขึ้น โดยในการอบรมนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการปลูกฝังและพัฒนาในทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อที่จะช่วยเอื้ออำนวยให้การใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆในชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียน ในการติดต่อสื่อสาร หรือการทำงานต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทันและจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน และเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตจริงของตนเอง และนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป

Scroll to Top