คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณ (e-document)

ด้วยนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียน (Green Office) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณ (e-document) ให้กับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top