คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัส 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง เป็นที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom วิทยากรโดย อาจารย์ศรัณย์ ตรีคุณ วิทยากรเชี่ยวชาญด้านภาษาจากสถาบันภายนอกโดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการให้ความรู้ พร้อมเทคนิคการฝึกและรียนรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งใช้เทคนิคการสอนภาษาในรูปแบบออนไลน์ ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลด้วยการทำแบบทดสอบ pretest posttest นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย

Scroll to Top