คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำองค์กรกิจกรรมและศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่นของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้นำองค์กรกิจกรรมและศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่นของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เข้ารับรางวัลในพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ที่รับรางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้
ผู้นำผู้นำนักศึกษาระดับดีเด่น ได้แก่
นางสาวศศิธร บุญรอด นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3
ผู้นำนักศึกษาระดับดีมาก ได้แก่
1. นางสาวกรรณิกา แสงจันทร์แจ้ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
2. นายตรีพิมาย ช่อละอองเพชร นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3
ศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น ได้แก่
นางสาวเปรมฤดี เดชรัก ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Scroll to Top