คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
1. แนบรูปถ่าย และไฟล์เอกสาร (รับรองสำเนาถูกต้อง) ให้ครบถ้วน
2. รูปถ่าย และไฟล์เอกสารทุกไฟล์  ให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร เช่น ใบสมัคร-นายโชคดี มีวาสนา, สำเนาทะเบียนบ้าน-นายโชคดี มีวาสนา เป็นต้น
   – รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่เสื้อคอกลม/คอวี) (ไฟล์ jpg)
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ PDF)
   – สำเนาบัตรประจำข้าราชการ (ไฟล์ PDF) (ถ้ามี)
   – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่่อ-สกุล (ไฟล์ PDF) (ถ้ามี)
   – สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ PDF)
   – สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับ ปวช./ปวส. (ภาษาไทย) (ไฟล์ PDF)
   – สำเนาใบปริญญาบัตร ปริญญาตรี (ภาษาไทย) หรือ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (ไฟล์ PDF)
   – สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ปริญญาตรี (ภาษาไทย) (ไฟล์ PDF)
   – สำเนาสัญญาจ้างระบุว่าเป็น ครูผู้สอน หรือ ปฏิบัติหน้าที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร (ไฟล์ PDF) 

Scroll to Top