คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรสายสนับสนุน

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

นางสาวประภา อ่ำกลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
นักบริหารงานทั่วไป

นางวิภา เหล็กคม
นักวิชาการศึกษา

นายธนเดช แก้วเสียง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวถลัชนันท์ ทรัพย์สงวน
นักวิชาการศึกษา

นายอัศวิน ไชยภูมิสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวชนิศา พุ่มสมบัติ
นักบริหารงานทั่วไป

นายอาทิตย์ จันทร์แจ่มใส
นักวิชาการศึกษา

Scroll to Top