คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 7

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 7 (ปีบรรจุ พ.ศ. 2565) ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม (Zoom) ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 และวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้รับทุนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 28 คน วิทยากรบรรยายได้แก่ อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์ อาจารย์วัชระ เย็นเปรม และอาจารย์ตรีนุช สุนทรวิภาค ซึ่งในการอบรมครั้งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการสเรียนรู้บูรณาการ TPACK QCLIL ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

Scroll to Top