คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา : เพิ่มงานหรือลดภาระ

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการสัมมนาวิชาการออนไลน์เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา : เพิ่มงานหรือลดภาระ”
โดยรับเกียรติจากผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี กล่าว ปาฐกถาพิเศษและเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ มีหัวข้อการสัมมนา ดังนี้
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา โดย นายปรเมศวร์ ชรอยนุช ผอ.กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สพฐ.
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประกันคุณภาพ โดย อ.วนิดา จันทวงศ์ ผู้จัดการหน่วยประเมิน สมศ. และผอ.ปิยวัน เครือนาค ผู้ประเมินภายนอก สมศ.
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับ PDPAโดย อ.ทศพล หอมคง คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการชั้นเรียน โดย ครูวัทนพร บุญชู ครูทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

*การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา

Scroll to Top