คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบเรียนดี และความสามารถพิเศษ
ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของสาขาวิชาพลศึกษา ได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (หญิง) วิ่ง 800 เมตร และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (ชาย) วิ่ง 1,000 เมตร เพื่อเป็นการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายขั้นพื้นฐานของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาพลศึกษา จากนั้นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบความสามารถพิเศษ เข้ารับการทดสอบทักษะเฉพาะด้านต่อไป

Scroll to Top