คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดีโคกเศรษฐีและแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานเขานางพันธุรัต

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย 26 หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี  อาทิ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ เทศบาลนายาง เทศบาลชะอำ เทศบาลนายาง  วัด โรงเรียน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ เทศบาลนายาง เทศบาลชะอำ บริษัทชลประทานซีเมนต์ชะอำ  ได้ระดมความคิดในการหาแนวทางพัฒนาพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขานางพันธุรัต โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในอำเภอชะอำ และส่งเสริมศักยภาพพร้อมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความพร้อมต่อการเจริญเติบโตของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในจังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top