คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708621
e-mail             : komchanun.voh@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาตรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

Scroll to Top