คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู

          เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (อาคาร 34) ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกระดับปริญญา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
          กิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู มีการจัดพิธีบวงสรวง วันทา บูชาครู เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูถึงคุณงามความดีของบูรพาคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 90 ปี และกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้า โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์นิภา เพชรสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด ปั้นน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ถิรโพธิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำดนตรีไทยมาบรรเลงตลอดการจัดกิจกรรม และการแสดงหนังใหญ่ จากวัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Scroll to Top