คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรมข้างอุโบสถวัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับชุมชนตำบลช่องสะแก วัดพระรูปนำโดย พระพิพิธพัชโรดม เจ้าอาวาส จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง รองนายก อบต.ช่องสะแก ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก คณาจารย์คณะผู้วิจัย นักศึกษา ประชาชนตำบลช่องสะแกเข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินงานวิจัยตามแผนงานการสร้างสังคมคุณธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดำเนินกิจกรรมกับชุมชน โดยคัดเลือกตำบลช่องสะแกเป็นชุมชนต้นแบบและได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี การในงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรม และถอดบทเรียน ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนและจังหวัดเพชรบุรี เกิดผลเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อให้ชุมชนเกิดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ

กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การออกบูทอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลช่องสะแก อาทิ ผักปลอดสารพิษ ทอดมันฟักทอง ข้าวเกรียบงาน้ำตาลโตนด ข้าวเกรียบว่าว ขนมจีนแกงไก่ ผัดหมี่ น้ำดื่มสมุนไพร การปาฐกถาธรรมในหัวเรื่อง หลักธรรมของคนช่องสะแกที่ต้องยึดถือ ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนต้นแบบคุณธรรมตำบลช่องสะแก โดยพระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป การสรุปผลผลิตจากโครงการวิจัย ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน นำไปสู่การเสวนาในประเด็นหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเพชร สู่การส่งเสริมคุณธรรมของคนในจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายสุพจน์ กลิ่นพวง ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย น.ส.นรัชฐอิง ทรงกำพล หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดเพชรบุรี นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระรูป ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเสริมคุณธรรม “เด็กดี ศรีเมืองเพชร” นายอุดมเดช เกตุแก้ว นักสื่อสารมวลชนผู้เผยแพร่ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ดำเนินการเสวนา การแสดงเพลงพวงมาลัยในหัวเรื่อง “ซื่อสัตย์ สามัคคี วินัย กตัญญู” จากเยาวชุนกลุ่มรากไทย การแสดงเพลงเห่เรือบกในหัวเรื่อง “ซื่อสัตย์ สามัคคี วินัย กตัญญู” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและอาจารย์ที่ได้รับการฝึกซ้อมจากแม่ครูเพลงเห่เรือบกตำบลช่องสะแก

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งวัดพระรูป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก โรงเรียนวัดพระรูป กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินททรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนต้นแบบตำบลช่องสะแก 4 ประการ ได้แก่ “ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความมีวินัย และความกตัญญู” เป็นหลักในการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ปัญหาและการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้ผลผลิตจากชุมชนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตและสร้างคุณค่าสินค้าอาหารปลอดภัย การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีในชุมชนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมที่ดีให้คงไว้.

Scroll to Top