คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และส่งเสริมคุณธรรมกับ 41 โรงเรียน ใน 3 ประเด็น ดังนี้

3.1 เพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

3.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

3.3 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรทางการศึกษา

Scroll to Top