กิจกรรมปฐมนิเทศในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ในระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเข้าร่วมพัฒนาตนเองใน 3 Model ได้แก่ Model 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Model 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา และ 
Model 3 การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยมีจุดประสงค์ในการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก (Active Learning) และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ผู้เข้ารับการพัฒนายังได้รับการ Reskills/Upskills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ

Scroll to Top