คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้นำความรู้หลังการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาวิเคราะห์ ถอดองค์ความรู้ อีกทั้งรับความรู้เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาครูหลังจากกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเข้าระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา โดย คุณอรนุช หงวนไธสง รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บรรยายในหัวข้อมาตรฐานวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สู่การพัฒนาการศึกษาได้ และ คุณกาณต์ยุพน บุณทับ นักวิชาการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และปฏิบัติจริงในการเข้าระบบ KSP Self-Service เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และในช่วงบ่ายมีการอบรมเชิงปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู โดยศิษย์เก่าของแต่ละคณะ บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เทคนิคการรสอบบรรจุครูผู้ช่วย การปฏิบัติตนในฐานะครูผู้ช่วย หรือครูอัตราจ้าง การพัฒนาตนเองในสานงานวิชาชีพครู

Scroll to Top