คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708621
e-mail             : panya.tho@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาโท
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาตรี
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

นวิน อยู่เย็น, ปัญญา ทองนิล, และกาญจนา บุญส่ง. (2566). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ใบตาลสานสินที่ศาลาเขื่อนของโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์, 8(2), 1435-1450. (บทความวิจัย; TCI-2)

ปริญญา ใจตรง, ปัญญา ทองนิล, และพีชาณิกา เพชรสังข์. (2566). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคมอร์ฟฟิ่ง ร่วมกับแบบฝึกทักษะที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนคันจิและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารพุทธศาสตร์ มจร.บลราชธานี, 5(1), 1425-1436.(บทความวิจัย; TCI-2)

Scroll to Top