คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกรรแก้ปัญหาด้วย Coding ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล อ.ดร.อัตภาพ มณีเติม และนายธนเดช แก้วเสียง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2 ตลอดจนโรงเรียนบ้านศาลาลัย โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 และโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยได้ดำเนินโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกรรแก้ปัญหาด้วย Coding ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมช่วงสุดท้ายวันที่ 26-27 พค. 2565 กิจกรรมนิเทศติดตามลงพื้นที่การสร้างแหล่งเรียนรู้จาก coding และ 28 พค. 2565 กิจกรรมถอดองค์ความรู้ จำนวนทั้งสิ้น 5 แหล่งเรียนรู้
Scroll to Top