คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากรจากวิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา บุญส่ง คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านฝึกประสนการณ์วิชาชีพ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านพัสดุกรเงินและบัญชี และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันทิ่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3

Scroll to Top