คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการสอบวันที่ 24 – 25 ธันวามคม พ.ศ. 2565
     สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น มีมติเห็นชอบในการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เฉพาะการทดสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 4) วิชาชีพครู

Scroll to Top