คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านการพัฒนาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ที่มีทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและวิชาชีพ รวมทั้งรับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่น ๆ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่ได้มีการประสานประโยชน์ทรัพยากรตามกลุ่มคลัสเตอร์เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาทิ คลัสเตอร์ด้านอาหาร การท่องเที่ยว คลัสเตอร์พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลัสเตอร์การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คลัสเตอร์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ช่างศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ 

Scroll to Top