คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชาพลศึกษาร่วมมือกับ สสส. จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ภูมิภาคตะวันตก

          วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. ภูมิภาคตะวันตก ได้จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ภูมิภาคตะวันตก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสาระกิจกรรมทางกาย ฯ สสส. เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมวิพากษ์กิจกรรม

          ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคตะวันตก เป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

          ในการประชุมถอดบทเรียนครั้งนี้ หน่วยงานเครือข่ายที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร่วมนำเสนอผลการจัดกิจกรรม ปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรม และได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในอนาคต

Scroll to Top