คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาภายในคณะ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (ห้อง 926) ชั้น 2 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี            งามสมบัติ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยะวงค์ รองประธานกรรมการ
อาจารย์ปิยวรรณ                            คุสินธุ์      กรรมการ
นายณัฐพล                                      อาบสีนาค กรรมการและเลขานุการ
นางสาวชนม์นิภา                            ตันหยง     ผู้ช่วยเลขานุการ
ซึ่งในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้รับคะแนน 4.67 ระดับ ดีมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคณะต่อไป  

Scroll to Top