คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 34 คน นำโดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชีพครู ตลอดจนเรื่องการพัฒนานักศึกษาครู ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะนำข้อมูลความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการให้เกิดประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สะท้อนคิด

ครูเพื่อศิษย์ เพชรนวัตกร น่าค้นหา

มรภ.เชียงใหม่ แลกเปลี่ยน พัฒนา

เก่งรู้ แกร่งงาน คุณค่าครู

คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Scroll to Top