คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งบ้านเขาเต่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี” โดยเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566  อาจารย์ ดร.นวรัตน์  ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำทีมอาจารย์ บุคลากร และชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เข้าศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ทอผ้าเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมการสาธิตการทอถ้า วิธีการและแนวทางการพัฒนาศูนย์หัตกรรมบ้านเขาเต่า เพื่อนำประยุต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์หัตกรรมและการสร้างสรรลายผ้าของชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

Scroll to Top