คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”

     ผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”
     รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา  “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568” ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2567 ณ The Regent Cha Am Beach Resort  โดยการเข้าร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผลลัพธ์การพัฒนาท้องถิ่น ตามเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
วันแรก
     ช่วงเช้า   – ผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมสำรวจความเข้าใจโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยเทคนิคเกมการสำรวจออนไลน์
                     – รับฟังผลลัพธ์การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ช่วงบ่าย – เป็นการรับฟังความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อการจัดโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จากนางทัศนีย์ แก้วบวร ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน และนางสอางทิพย์ วนาวรกุล ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และอภิปรายกลุ่มแผนงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตและโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด และโรงเรียนกอบทุนการศึกษา จำนวน 10 โครงการ ณ ห้องประชุมแกรนด์เสมาฮอลล์ และ กลุ่มที่ 2 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วันที่สอง
     ช่วงเช้า  เป็นการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 และ Reinventing University 
                    – รับฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     ช่วงบ่าย เป็นการเข้าร่วมอภิปรายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 6 ยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568
วันที่สาม
     ช่วงเช้า อภิปรายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อจากวันที่สอง โดยคณะครุศาสตร์ได้มีการแบ่งกลุ่มกันอภิปรายที่อยู่ในทุกกลุ่มยุทธศาสตร์
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะครุศาสตร์ต่อไป
Scroll to Top