คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาพิการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์

นักศึกษาพิการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างความรักและความผูกพันของนักศึกษาและองค์กร ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) อาคารศูนย์วิชาชีพครู

Scroll to Top