คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ยุพิณ โกณฑา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 จำนวน 97 คน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งครู (ปท.1) ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
          การนิเทศครั้งนี้ เป็นการนิเทศนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำการฝึกปฏิบัติวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาการฝึกฯ ดังกล่าว จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ศูนย์การเรียนอินทรีอาสาบ้านปาเกอญอ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ทั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมนิเทศ จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คำพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ แสงทอง อาจารย์ ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์ อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์ อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์ อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล อาจารย์ ดร.อรพรรณ เลื่อนแป้น อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ อาจารย์ยุพิน โกณฑา อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล อาจารย์พิศาล ปานแก้ว อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยฤทธิ์ และอาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Scroll to Top