คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประการณ์ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาครู ตลอดจนการกระบวนการและแนวปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งทางคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ซึ่งหวังว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ จักได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Scroll to Top