คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีอาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยโดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น Best Practice ด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการทางด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้ง “โครงการนักศึกษาพิการ” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและผลิตบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคนพิการ และกลวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่จริง

Scroll to Top