คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการยกระดับตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตรงตามข้อกำหนดของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ (สมรรถนะครูของครู 14 ข้อ) โดยมีคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมจำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น 10 โมดูล คือ 1) ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2) การสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) การประกันคุณภาพการศึกษา 5) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา 6) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 7) หลักสูตรและศาสตร์การสอน 8) เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 9) การนิเทศการเรียนการสอนและการศึกษาบริบทชั้นเรียน และ 10) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Scroll to Top