คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู” ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ที่เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความมีคุณภาพ จึงดำเนินโครงการการพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาครู รวมทั้งให้เป็นไปตามสมรรถนะการผลิตครูฐานสมรรถนะ PTRU MODEL : Professional Teacher of Rajabhat University”
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคณาจารย์ฯ ในด้าน จิตวิญญาณและจรรยาบรรณครูของครู การพัฒนาศิษย์ของครู และการปรับวิธีคิด ปรับชีวิต Growth mindset ของครู

Scroll to Top