คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์การเรียนรู้กีฬาภูมิปัญญาไทย

กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น กีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1. การละเล่นพื้นบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่ทำด้วยความสมัครใจ ตามลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ
2. กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเล่นที่มีลักษณะแข่งขันมีผลแพ้ชนะ โดยมีกฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น
3. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายหรืออุปกรณ์ โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา

การแข่งขัน

การแข่งขันกระบี่กระบอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี โดยสมาคมกีฬากีฬา ไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบี่กระบอง กระบี่หญิง รองชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป พลองหญิง ชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ง้าวหญิง ชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ดาบไทย กระบี่บุคลชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาบสองมือบุคลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 กระบี่บุคลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาบสองมือหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นประชาชนทั่วไป

กิจกรรม

MOU กับ โรงเรียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านกีฬาภูมิปัญญาไทย กับโรงเรียนบ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ร่วมฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโรงเรียนบ้านหุบกะพง ร่วมฝึกซ้อมให้นักเรียนในการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 10

การแข่งขันกีฬา กระบี่กระบอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬา กระบี่-กระบอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Scroll to Top