คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Mr.Thanadech Kaewseang

นายธนเดช แก้วเสียง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  :  2561 ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :  2557 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2558-2559       เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559-2561        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

Scroll to Top